Deprecated: Creation of dynamic property ftp::$features is deprecated in /var/www/html/wp-admin/includes/class-ftp.php on line 151
Over Ons - Urbo3D

Over ons

Urbo3DTeam 9 scaled jpeg

Missie

In de Nederlandse samenleving zijn verschillende trends waar te nemen. Een trend komt vanuit de rijksoverheid en betreft de afbouw van de verzorgingsstaat. Daarmee voert zij een beleid om taken en verantwoordelijkheden over te dragen aan lagere overheden en burgers. Nieuwe wetgeving stuurt op de verantwoordelijkheid voor de eigen sociale behoeften. De samenleving moet meer regie en initiatief nemen als het om haar directe leefomgeving gaat. Dat geldt zeker op het gebied van de werk (participatiewet), zorg (WMO en Jeugdzorg) en vooral ook op de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). Achterliggend doel is het betaalbaar houden van ons sociale systeem.

cropped Screenshot 2023 11 03 at 10.46.45

Dit doorgevoerde principe van marktwerking is de laatste tijd aan het kantelen en lijkt op zijn retour te zijn. De roep om meer regie klinkt weer luider, wat mede is ingegeven door de complexe maatschappelijke opgaven met een groter regionaal karakter.

De andere gestaag doorzettende trend vindt al plaats binnen de samenleving, waarbij burgers steeds vaker met informatie worden overladen. Ook daar wordt de burger geconfronteerd met zijn eigen gedrag en eigen verantwoordelijkheid.

Enerzijds komen deze trends steeds dichter bij elkaar. Participatie en integraliteit lijken voor burgers en lagere overheden de sleutelwoorden. Gezamenlijk vormen zij het scharnierpunt waaromheen de hele transitie naar het Omgevingsrecht en een betere leefomgeving zal gaan draaien. Door een nieuwe informatiegolf ontstaat een situatie, waarbij lagere overheden samen met haar inwoners deze verantwoordelijkheid moeten oppakken.

Anderzijds rijdt de tendens van een toenemende centralisering de participatie en integraliteit weer in de wielen. De belangen lijken te botsen, terwijl er feitelijk op uitvoeringsniveau niets verandert!

Voor Urbo3D BV speelt technologie in deze processen een voorname rol en daarmee ook de inzet en het gebruik van open (publieke) data. De meeste mensen kunnen daarmee overweg en bepalen zelf wat, wanneer en hoe zij producten en diensten afnemen. Bovendien zijn ze voornamelijk visueel ingesteld.

Urbo3D ziet een toekomst waarbij lagere overheden steeds meer gebruik van open data zullen gaan maken, omdat de samenleving dit verlangt. Wij spelen in op deze trends door de inzet van technologie om participatie en integraliteit in het publiek maatschappelijk domein te bevorderen door het bruikbaar maken van de beschikbare informatie.

Train de trainer DB 1

Visie

De Omgevingswet is ingewikkeld maar biedt de samenleving ook nieuwe mogelijkheden. Naast ingrijpende veranderingen, zoals integraal werken, speelt de wet in op de veranderende samenleving door participatie een prominente plek toe te kennen.

Onze visie is dat participatie niet goed mogelijk is zonder het gebruik van innovatieve toepassingen.

Hackethon

Wij spelen in op waarneembare en verwachte trends in de samenleving, waarbij de technologische mogelijkheden participatie en integraliteit in het publiek maatschappelijk domein gaan bevorderen.

Het is niet meer vanzelfsprekend, dat de overheid alles voor de burger regelt. Wat ze wel doet is haar taken afbouwen. Door middel van het op een transparante manier overdragen van verantwoordelijkheden ontstaat een andere samenleving . De noodzakelijke Informatie om nieuwe taken op te pakken en daarmee de participatie en integraliteit te voeden is daarbij een minimaal vereiste.

Nieuwe informatiestromen en informatiebehoeften moeten bij elkaar worden gebracht en wel op een zodanig wijze, dat deze informatie voldoet aan een aantal basisvoorwaarden zoals: intuïtief, selectief, uitputtend, bruikbaar, begrijpelijk en juridisch afdwingbaar (bestendig).

Dit bereikt Urbo3D door de data te analyseren en te groeperen rond toepassingsmogelijkheden. Deze principes zullen niet alleen werken in het fysieke domein, maar ook in het sociale domein en combinaties van beide. Dit is ons antwoord op de complexe transparante samenleving waarin we nu leven. Iedereen is bijna permanent op de hoogte van situaties, maar beschikt nog steeds niet over de daarop toegesneden informatiestroom.

Gamesessie Laak

Onze visie is om de geanalyseerde data waar nodig om te zetten in informatie volgens wettelijke voorwaarden en richtlijnen. De informatie, die dan beschikbaar komt, kan worden ingezet bij ontwikkelingen, participatieprocessen of controle. Dat kan alleen als de informatiebronnen betrouwbaar en open zijn en permanent aan databeheer doen en daarmee een hoge mate van bestendigheid leveren.

In onze visie slaat integraliteit op het gelijktijdig wegen van factoren op basis van betrouwbare informatie, die op een gelijkwaardig en beoordeelbaar niveau wordt aangeboden. Dit zal zowel burgers als beleidsmakers als bestuurders helpen bij de verschuiving van verantwoordelijkheden.

Kernwaarden

De kernwaarden van Urbo3D zijn deskundig, verbindend en dienstbaar. Deze kernwaarden zijn bepalend geweest om met elkaar te gaan samenwerken. Wij vinden dat de manier waarop er naar de omgeving wordt gekeken veel beter moet en beter kan. De technologie is aanwezig en vaak is er de intentie om de kwaliteit van maatschappelijke diensten te verbeteren. Onze maatschappij is geen bedrijf waar verlies en winst alles bepalende factoren zijn voor de inrichting van onze samenleving.

Deskundig

Eenieder van ons is deskundig op ons eigen vakgebied. Met Gosia en Jan-Mark hebben wij de kennis en ervaring op het gebied van computer en datawetenschappen. Zij helpen onze klanten en opdrachtgevers met het bedenken van nieuwe instrumenten, die helpen bij het kwalitatief verbeteren van hun dienstverlening. Alles gericht op het faciliteren, ondersteunen en verbeteren van participatie en integraliteit.

gamesessie berlage 2022 2

Met Hans Wisse hebben wij een collega, die zijn deskundigheid inbrengt op basis van zijn jarenlange opgebouwde werkervaring bij de gemeente Den Haag. Hij heeft daar verschillende functies en rollen vervuld. Hij is bouwplan begeleider geweest voor de juridische procedures, projectcoördinator complexe bouwprojecten, hoofd Welstand, inhoudelijk beheerder WABO procedures en als laatst projectleider Invoering Omgevingswet.

Lee Vlijter heeft zijn kennis opgedaan met de studies Bestuurskunde & Overheidsmanagement en later Bedrijfskunde. Zijn werkervaring heeft hij bij de rijksoverheid opgedaan en in de financiële wereld bij Fortis Bank en ABN AMRO. Zijn commerciële ervaring heeft hij vooral opgedaan in de zakelijke dienstverlening. De ervaring op het gebied van participatie heeft hij vooral opgedaan als vrijwilliger bij de bewonersorganisatie in de wijk waar hij woonde in de gemeente Den Haag.

Verbindend

Urbo3D hecht aan een zinvol participatieproces. Dat betekent, dat bij de start van een proces alle betrokkenen (burgers, beleidsmakers, bestuurders en/of raadsleden) over dezelfde informatie kunnen beschikken. Alleen met een ‘level playingfield’ kan er een basis van vertrouwen ontstaan om het overleg in te gaan.

Gamesessie Maastricht 1 scaled e1661852145463

Urbo3D is in géén enkel participatieproces partij. De applicatie faciliteert en werkt louter als verbindende factor in het proces. Urbo3D laat het aan de gebruikers van de applicatie om het overleg te organiseren.

Urbo3D draagt geen opinie uit en stuurt niet op uitkomsten. De applicatie is gebouwd en ingericht op een visie over de Omgevingswet. Een visie die zich richt op drie belangrijke bouwstenen: participatie, integraliteit en informatie. Urbo3D stelt, dat de visie op en interpretatie van de Omgevingswet, de basis vormt van de inrichting van de applicatie.

IMG 3399

Urbo3D houdt zich ver van enige bemoeienis met de gebruikers. Zij adviseert over de toepassingsmogelijkheden van de applicatie en verstrekt informatie over de beschikbare data.

Zinvolle participatie kan alleen worden waargemaakt als de beschikbaar te stellen data afkomstig zijn uit openbare bronnen. Bronnen die betrouwbare, bruikbare en bestendige informatie beschikbaar stellen. Data van lagere overheden wordt alleen gebruikt als deze voldoen aan kwaliteitseisen van de 3B’s.

Dienstbaar

Dienstbaar, ten dienste staan van of dienend betekent dat je er voor een ander bent, je behulpzaam en belangeloos opstelt, zoals een civil servant. De belangen van de ander zijn leidend zonder daarbij jezelf weg te cijferen of minder te voelen. Als je dienstbaar wil zijn moet je allereerst voor jezelf zorgen.

In de huidige maatschappij wordt de roep om dienend leiderschap steeds groter. Het typeren van Nederland als BV waar beleid vanuit ivoren torens wordt gemaakt, wordt steeds minder geaccepteerd en ook het managen van spreadsheets valt steeds meer uit de gratie. Er is juist behoefte aan beleidsmakers, bestuurders en politici die dienende leiders durven te zijn. Die het lef hebben om hun verantwoordelijkheden daar neer te leggen waar zij het meest tot hun recht komen. In de huidige samenleving met al zijn uitdagingen hebben mensen de behoefte om geïnspireerd te raken, en passie en beleving te voelen en ervaren.

urbo 1

Voor ons is de basis het onderling vertrouwen, die wij voor elkaar hebben en het vertrouwen dat onze opdrachtgevers en klanten ons geven. Ons uitgangspunt is om te luisteren naar de werkelijke behoeften van de klant en daarvoor proberen wij ons zo goed mogelijk in te leven in de uitdagingen waar maatschappelijke professionals voor staan.

CodersCo@ImpactCity

Wij geloven in dienstbaarheid en dienstbaar zijn naar onze omgeving door openheid, oprecht en transparant zijn over onze motieven, drijfveren en overtuigingen.